Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V súlade s poskytovaním našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“) by sme vás radi informovali o tom:
aké osobné údaje zhromažďujeme,

 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • či a komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

1. Naše kontaktné údaje v záležitostiach ochrany osobných údajov

1.1. Naša spoločnosť (AUTO J & P,spol. s r.o. IČO: 31 663 494 ) vystupuje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov. Preto sme povinní oznámiť vám celý rad informácií o tom, ako s vašimi údajmi nakladáme. Ak však budete mať i napriek tomu otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva vo veciach spracúvania osobných údajov (pozri čl. 7), obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

 • elektronický kontakt: dpo@autonova.sk,
 • písomný kontakt: AUTO J & P,spol. s r.o, DPO, Priemyselný areál, 058 01, Poprad.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1. Zákazníci
2.1.1 V prípade, že ste našimi zákazníkmi , spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili: a) identifikačné údaje (meno a priezvisko) b) adresné údaje (najmä adresa miesta trvalého pobytu, e-mailová adresa) c) popisné (napr. akademický titul)

2.2. Zdroj osobných údajov
2.2.1 Osobné údaje získavame priamo od vás, ak ste osobou, ktorá s nami uzatvorila zmluvu. 3. Právny základ spracúvania osobných údajov, spôsob a účel spracúvania
Vaše osobné údaje sme oprávnení i bez vášho súhlasu spracúvať:

 • v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vami,
 • v rozsahu nevyhnutnom na splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis, napr. zákon,
 • v rozsahu nevyhnutnom na komunikáciu s našimi zákazníkmi

3. Ďalej uvádzame podrobnejšie informácie o jednotlivých právnych základoch pre spracúvanie osobných údajov:

3.1. Spracúvanie pre plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili
3.1.1 Osobné údaje spracúvame zároveň za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

3.1.2 Ak ste fyzickou osobou spracúvame vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy, ďalej za účelom komunikácie s vami a plnenia našich zmluvných povinností, ktoré sa vzťahujú na príslušný produkt (napr. za účelom telefonickej konzultácie požiadavky, žiadosti).

3.2. Spracúvanie pre splnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladá právny predpis
3.2.1 Vystavujeme protokoly o kontrolách, ktoré sme povinní uchovávať a archivovať po dobu stanovenú právnymi predpismi.

3.2.2 Spracúvanie osobných údajov popísaných vyššie vykonávame za účelom splnenia našich zákonných povinností, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

3.3. Naše oprávnené záujmy pre účely komunikácie s našimi zákazníkmi
3.3.1 Ak ste zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje za účelom komunikácie spravidla ohľadom uzatvorenia zmluvy, dodania tovaru alebo služby plnenia našich zmluvných povinností, najmä pri riešení prípadných reklamácií alebo požiadaviek. Takéto spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pretože inak by sme neboli schopní plniť svoje zmluvné povinnosti voči zákazníkom.

3.5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
3.5.1 Na základe vami udeleného súhlasu sme oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli.

3.5.2 Účelom spracúvania je možnosť informovať vás o termínoch kontroly elektronickou cestou alebo telefonicky.

3.6. Cookies a údaje o návšteve webovej stránky prevádzkovaných spoločnosťou AUTO J & P,spol. s r.o .
3.6.1 Webová stránka www.stkpoprad.sk a online služby s ňou spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

3.6.2 Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne z písmen a číslic, ktorý Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom.

3.6.3 Cookies používame za účelom úspory vášho času. Súbor cookie si uloží vaše preferencie pri prechádzaní webu alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym potrebám. Pri nasledujúcich návštevách ich webu pripomenie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí; môžu sa načítať i skôr zadané informácie, napr. automaticky pred vyplniť prihlasovacie údaje. To všetko vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, uľahčí navigáciu na webe atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, musíte predvoľby pre náš web nastaviť znova. Ak prejdete na iné zariadenia alebo prehliadač, rovnako nám budete musieť svoje predvoľby oznámiť znova.

3.6.4 Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords, Google Analytics. Tieto súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

3.6.5 Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami: (i) dátum a čas vášho vstupu na naše stránky; (ii) koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času; (iii) názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv) internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém vášho počítača; (v) internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.

3.6.6 AUTO J & P,spol. s r.o na svojej webovej stránke používa dva druhy cookies, a to (i) dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukládajú do súboru cookie vášho prehliadača do času, kým ukončíte prácu s prehliadačom, a (ii) trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré slúžia na vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na webe a zostávajú uložené vo vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenia závisí na voľbe nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa uchovávajú v súboroch cookies vo vašom počítači a sú anonymizované. Zo žiadneho z týchto údajov nie je možno jednoznačne určiť vašu identitu.

3.6.7 AUTO J & P,spol. s r.o na webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webu AUTO J & P,spol. s r.o.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

4.2. Osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše
osobné údaje spracúvať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

4.3. Doba uloženia osobných údajov, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, je uvedená priamo v texte žiadosti o vyjadrenie súhlasu, s ktorou vás vždy dopredu oboznámime.

5. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

5.1. Ak nevyplýva z nižšie uvedeného inak, nikomu vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme, nevyužívame ani služby externých sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na našich serveroch.

5.2. Vami zadané osobné údaje prostredníctvom registračných formulárov umiestnených na našich webových stránkach sú ukladané v hostingovom centre spoločnosti WY Webglobe Yegon, s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.1. Osobné údaje spracovávame iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ. Do tretích krajín mimo EÚ osobné údaje neposkytujeme.

7. Vaše práva v súvislosti s tým, že spracovávame vaše osobné údaje

7.1. Vaše osobné údaje spracovávame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej uvádzame vaše práva, ktoré vám vznikli v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

7.2. Právo na prístup k osobným údajom

7.2.1 Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. Dotknutej osoby. Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

7.3. Právo na opravu osobných údajov

7.3.1 Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

7.4. Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“)

7.4.1 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, avšak len ak je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané (pozri jednotlivé účely spracovanie uvedené v kapitole 3),
 • odvolali ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracovanie (napr. naša povinnosť spracovávať tieto osobné údaje spôsobom uloženým nám právnym predpisom),
 • vzniesli ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 7.6 a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali právo tieto osobné údaje spracovávať,
 • osobné údaje nezákonne spracované,
 • osobné údaje sa musia vymazať pre dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na nás vzťahuje,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenie.

7.4.2 My sme následne povinní osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, skutočne vymazať, existujú však výnimky stanovené právnymi predpismi.

7.5. Právo na obmedzenie spracovanie

7.5.1 Máte právo na obmedzenie spracovanie, a to v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • ak popierate presnosť osobných údajov (avšak v takom prípade odporúčame skôr využiť právo na ich opravu podľa čl. 7.3),
 • je spracovanie osobných údajov protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov,
 • ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj vtedy, ak to nie sú potrebné na účel, na ktorý ste nám ich poskytli (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete),
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

7.6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú

7.6.1 Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie, teda z dôvodu našich oprávnených záujmov. To oprávňuje spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s komunikáciou (čl. 3.3).

7.7. Právo na prenosnosť osobných údajov

7.7.1 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, bez toho aby sme vám v tom bránili.

7.8. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

7.8.1 Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

7.9. Právo podať sťažnosť dozornému úradu

7.9.1 Máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na adrese dozorného úradu: Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) Hraničná 12, 821 03 Bratislava

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

8. Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré si nevyžadujú váš súhlas je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré spoločnosť AUTO J & P,spol. s r.o. sleduje patria:

 

Kontaktný formulár.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Email, Telefón, Firma).
 • Účel: odpoveď na dopyt/otázku dotknutej osoby.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Objednávací formulár na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu a/alebo kontrolu originality.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní objednávacieho formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Email, Telefón, Evidenčné číslo vozidla).
 • Účel: spracovanie objednávky, odoslanie e-mailu a/alebo SMS správy potvrdzujúcej objednanie termínu, odoslanie notifikačného e-mailu a/alebo SMS správy 24 hodín pred objednaným termínom.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Formulár pre pripomenutie konca platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Email, Telefón, Evidenčné číslo vozidla).
 • Účel: odoslanie notifikačného e-mailu a/alebo SMS správy 30 dní pred koncom platnosti technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

Formulár ankety spokojnosti zákazníka.

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Adresa, Email).
 • Účel: odpoveď na dopyt/otázku dotknutej osoby.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

9. Livechat Smartsupp

Osobné údaje spracováva spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (ďalej ako „Smartsupp“) ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene vlastníka webovej stránky, ktorý je správcom údajov. Smartsupp je kompatibilný s GDPR. Informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp nájdete na stránke www.smartsupp.com/privacy. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služieb zákazníkom. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete požiadať alebo vymazať osobné údaje, obráťte sa na vlastníka webových stránok.