Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením [1] a Zákonom o ochrane osobných údajov [2] prevádzkovateľ spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., so sídlom Priemyselný areál Východ, č. 3406, Poprad 058 01, IČO: 31 663 494 (ďalej aj „Spoločnosť“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom poskytnutia predajných a servisných služieb. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a/alebo spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu so spoločnosťami AUTONOVA, s.r.o. so sídlom: Priemyselný areál Východ 3406, Poprad 058 01, IČO: 31 649 513 a AUTO IN, s.r.o., so sídlom: Priemyselný areál, Poprad 058 01, IČO: 46 439 081 (ďalej aj ako „Spoločný prevádzkovateľ“)

O Účeloch a súvisiacich podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom vás informujeme v časti „Účely spracúvania“.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov [3]. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese:

AUTO J & P spol. s r.o., Priemyselný areál Východ, č. 3406, Poprad 058 01

gdpr@stkpoprad.sk

1. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

2. ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AUTO J & P spol. s r.o. ako prevádzkovateľom

 

 • Výkon emisnej kontroly vrátane realizácie práv a povinností pri prevádzke pracoviska emisnej kontroly. Vaše osobné údaje spracúvame na účel poskytnutia služby a súčasne sme povinný plniť svoje zákonné povinnosti pri výkone emisnej kontroly, ktoré plynú zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly.
 • Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia nebudeme môcť poskytnúť predmetnú službu. Vaše osobné údaje (v spojení s údajmi o vykonanej emisnej kotrole) sa uchovávajú nasledovne: Protokol o vykonanej emisnej kontrole sa uchováva 4 roky; videozáznam sa uchováva po dobu 2 rokov od jeho vytvorenia.
 • Osobné údaje sú poskytované subjektom v súlade s právnymi predpismi:  S-EKA spol. s r. o. poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel – AIS EK (údaje z emisnej kontroly); Celoštátny informačný systém, audítor.
 • Technická kontrola (STK) vrátane realizácie práv a povinností pri prevádzke pracoviska technickej kontroly.
 • Vaše osobné údaje spracúvame na účel poskytnutia služby a súčasne sme povinný plniť svoje zákonné povinnosti pri výkone emisnej kontroly, ktoré plynú zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.                                                                        Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia nebudeme môcť poskytnúť predmetnú službu. Vaše osobné údaje (v spojení s údajmi o vykonanej technickej kontrole) sa uchovávajú nasledovne: Protokol o vykonanej technickej kontrole 4 roky od vykonania,  videozáznam 2 kalendárne roky od vykonania technickej kontroly, snímky 20 kalendárnych rokov od vykonania technickej kontroly. Osobné údaje sú poskytované subjektom v súlade s právnymi predpismi:  Celoštátny informačný systém, Celoštátny register prevádzkových záznamov motorových vozidiel,  príslušný okresný úrad ako schvaľovací orgán.
 • Kontrola originality vrátane realizácie práv a povinností pri prevádzke pracoviska kontroly originality.
 • Vaše osobné údaje spracúvame na účel poskytnutia služby a súčasne sme povinný plniť svoje zákonné povinnosti pri výkone emisnej kontroly, ktoré plynú zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality.                                                                                                                                           Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak v prípade ich neposkytnutia nebudeme môcť poskytnúť predmetnú službu. Vaše osobné údaje (v spojení s údajmi o kontrole originality) sa uchovávajú nasledovne:  5 rokov po vykonaní kontroly.
 • Osobné údaje sú poskytované subjektom v súlade s právnymi predpismi:  Celoštátny informačný systém, Celoštátny register prevádzkových záznamov motorových vozidiel,   príslušný okresný úrad ako schvaľovací orgán, Slovenská obchodná inšpekcia, CECRA (nezávislé národné profesijné združenie, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel).
 • Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napríklad reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
 • Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.
 • Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.
 • V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.
 • Je zákonnou povinnosťou spoločnosti zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.
 • Je zákonnou povinnosťou spoločnosti riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúca si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom

 • Zabezpečovanie služieb a komunikácie pri vytváraní rezervácií a ich správe a pri zabezpečení komunikácie, príprave dokumentov, odovzdaní a prevzatí motorového vozidla a/alebo s tým súvisiacich služieb, v súvislosti s STK, EK, kontrolou originality a pri požičiavaní motorových vozidiel, správe autobazáru, odťahovej služby a tachografických kariet. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov s cieľom zefektívnenia komunikácie, správy dát, zlepšovania prístupu klientov ku službám a v konečnom dôsledku k prosperite spoločnosti. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzťahu Dotknutej osoby k niektorému zo spoločných prevádzkovateľov a môžu byť poskytnuté audítorovi.

3. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať osobne, písomne na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu alebo na adrese gdpr@stkpoprad.sk  V prípade osobitných podmienok spracúvania môžu byť podmienky odvolania súhlasu nastavené osobitne, vždy však tak, aby  jeho odvolanie bolo pre vás ako dotknutú osobu menej zaťažujúce.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu alebo na gdpr@stkpoprad.sk . Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4. Livechat Smartsupp

Osobné údaje spracováva spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681 (ďalej ako „Smartsupp“) ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene vlastníka webovej stránky, ktorý je správcom údajov. Smartsupp je kompatibilný s GDPR. Informácie o ochrane súkromia a spracovaní osobných údajov spoločnosti Smartsupp nájdete na stránke www.smartsupp.com/privacy. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služieb zákazníkom. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov alebo ak chcete požiadať alebo vymazať osobné údaje, obráťte sa na vlastníka webových stránok.