Najčastejšie otázky z oblasti technických a emisných kontrol

Uvedená sekcia slúži k prezentácii Vašich najčastejších otázok ohľadom výkonu našich služieb v oblasti technických a emisných kontrol. Preto, ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku v už zodpovedaných otázkach, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Môžem dostať v súčasnosti pokutu, keď nemám platnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Od 20. mája 2018 vstúpil do účinnosti Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 45 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 148 tohto zákona. Okresný úrad môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165 EUR za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a emisnej kontrole. V prípade neplatnosti obidvoch kontrol ide o čiastku 330 €. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

Aká je predpísaná hĺbka dezénu pneumatík?

Pneumatiky nemôžu mať na svojom vonkajšom obvode, najmä v oblasti behúňa, bočnice a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok nemôže byť menšia ako:
  • 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
  • 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií,
  • 3 mm, ak osobitný predpis pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami.

Odkedy podliehajú traktory (T) a ich prípojné vozidlá (R) technickým kontrolám?

Traktory a prípojné vozidlá za traktory prvýkrát podliehajú technickým kontrolám počnúc 1. januárom 2009. Po tomto termíne musí mať traktor (jeho prípojné vozidlo) platnú technickú kontrolu.

Sú administratívne kontroly povinné? Musí byť nálepkou označené aj nové vozidlo?

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza povinnosť pre prevádzkovateľov vozidiel, bez vyzvania a na vlastné náklady, podrobiť vozidlo administratívnej kontrole v nasledovných prípadoch:

  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

Označenie nového vozidla kontrolnou nálepkou a vystavenie dokladov preukazujúcich platnosť technickej a emisnej kontroly je možné na dobrovoľnej báze. Túto možnosť oceňujú a využívajú hlavne tí prevádzkovatelia, ktorí jazdia so svojim vozidlom aj do zahraničia. Predchádzajú tak často komplikovanému vysvetľovaniu kontrolným orgánom iných štátov, prečo ich vozidlo nie je označené kontrolnou nálepkou, aj keď má platnú technickú a emisnú kontrolu, resp. tejto povinnosti ešte nepodlieha. Vystavenie týchto dokladov a označenie vozidla kontrolnou nálepkou preukazujúcou platnosť technickej a emisnej kontroly je možné vykonať v našej STK.

Je možné dať si skontrolovať technický stav vozidla aj mimo lehôt vyžadovaných legislatívou? Je možné dať si skontrolovať na STK napr. brzdy?

Áno, nechať si skontrolovať vozidlo v celom alebo čiastočnom rozsahu umožňuje tzv. zvláštna kontrola. Uvedený druh kontroly umožňuje, na základe žiadosti držiteľa, overiť celkový technický stav vozidla alebo iba jeho časť, aj mimo zákonom ustanovených lehôt. Uvedenú možnosť kontroly využívajú zákazníci najmä pred dlhšou cestou napr. pred cestou na dovolenku, po oprave bŕzd, osvetlenia atď. Zákazník obdrží protokol o technickom stave, ktorý ho informuje o súčasnom technickom stave vozidla, so zaznamenaním všetkých chýb na vozidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb, životné prostredie, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Aké sú lehoty technických kontrol?

Lehoty pre jednotlivé kategórie si môžete pozrieť tu.

Koľko stojí technická kontrola?

Kompletný cenník technických kontrol si môžete pozrieť tu.

Aké sú lehoty emisných kontrol?

Lehoty emisných kontrol pre jednotlivé kategórie si môžete pozrieť tu.

Smie sa na vozidle nastavovať motor počas emisnej kontroly?

Počas emisnej kontroly sa nesmie mazať chybová pamäť OBD.

Polícia mi zadržala osvedčenie o evidencii kvôli neplatnej technickej (emisnej) kontrole alebo kvôli zlému technickému stavu vozidla.

Vodič musí absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu s hodnotením “spôsobilé” na základe, ktorej mu bude vrátené osvedčenie o evidencii. Na STK predloží namiesto zadržaného osvedčenia o evidencii jeho aktuálnu kópiu (fotokópiu) spolu s potvrdením o jeho zadržaní OEV vydaným Políciou. V prípade, ak nemáte aktuálnu kópiu k dispozícii je potrebné si ju vyžiadať od príslušného útvaru Policajného zboru.

Ostatné doklady, ktoré je potrebné pri technickej kontrole predložiť nájdete tu.

Ak je vozidlo po technickej (emisnej) kontrole nespôsobilé, môže mi STK zadržať osvedčenie o evidencii?

Nie, Stanica technickej kontroly Vám nemôže zadržať osvedčenie o evidencii.

Vozidlo je nespôsobilé z dôvodu chýbajúceho výrobného štítku. Ako mám postupovať?

V takomto prípade musíte požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom. Podrobnosti nájdete tu. Ako prílohu k žiadosti okrem iných priložíte aj protokol z technickej kontroly, na ktorom bude zapísané v časti “Ďalšie záznamy” text “103 – výrobný štítok chýba”. Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nájdete tu.

Vozidlo po dočasnom odhlásení z evidencie sa chystám opäť prihlásiť. Musím s ním ísť predtým na technickú (emisnú) kontrolu?

Nie, v prípade, že vozidlo pri opätovnom uvedení do prevádzky má stále platnú technickú (emisnú kontrolu). V prípade, že nie, musí absolvovať v lehote do siedmich dní technickú (emisnú) kontrolu pravidelnú.

Zmenilo sa evidenčné číslo vozidla, príslušný údaj na osvedčení o technickej alebo emisnej kontrole je preto neplatný. Ako mám postupovať?

V minulosti vykonaná technická alebo emisná kontrola je platná, až do uplynutia lehoty platnosti, ktorá bola pri nej stanovená. Nič na tom nemení ani výmena evidenčného čísla vozidla a s ňou spojená neaktuálnosť príslušného údaja v osvedčení o technickej alebo emisnej kontrole. Nový doklad s aktuálnym údajom možno získať pri technickej alebo emisnej kontrole administratívnej. Tá má v prorovnaní s pravidelnou kontrolou menší rozsah (spravidla ide iba o administratívny úkon), či je pôvodná kontrola platná.