Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii

Podľa zákona číslo 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha.

 

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013. [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].

 

Odklad o 10 rokov (do konca roka 2022) platí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) a odklad o 4 roky (do konca roku 2016) platí pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve.

 

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (zoznam OÚ dopravy) musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii.

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to

1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú

a) technické osvedčenie vozidla,

b) odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000,

c) platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,

d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu. Vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takýmto osvetlením.

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časť II

 

Až po vydaní osvedčenia o evidencii časť II obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, si prevádzkovateľ vozidla požiada na orgáne Policajného zboru o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I