Povinnosti prevádzkovateľa vozidla:

 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu ustanovených výrobcom (riadnym technickým stavom vozidla je stav, v ktorom vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky na prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke),
 • prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a nesmie dôjsť k poškodzovaniu ciest,
 • vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis, 
 • zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke.

Bez vyzvania a na vlastné náklady:

 • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom,
 • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom,
 • vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania technickej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do stanice technickej kontroly),
 • motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu, v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel (prevádzkovateľ vozidla do času absolvovania emisnej kontroly môže použiť vozidlo len na jazdu do pracoviska emisnej kontroly),
 • jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť II, podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha, v lehote do pätnástich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel; ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú,
 • vozidlo podrobiť technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola alebo poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola.

Výmena technického osvedčenia vozidla

 • Prevádzkovateľ vozidla je povinný do siedmich dní odo dňa prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak ide o kategóriu vozidla, ktorá podlieha technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej.

Sankcie za nedodržanie povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu:

66 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

165 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality.

Pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality sa považuje za uhradenú v plnej výške, ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu je na platobný účet uvedený v rozkaze pripísaná jedna tretina z uloženej výšky pokuty a zároveň v tejto lehote je vozidlo:

 • podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
 • vyradené z evidencie,
 • odhlásené do cudziny,
 • dočasne vyradené z evidencie.

Čím preukazujete platnosť technickej/emisnej kontroly kontrolným orgánom?

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola / B – emisná kontrola preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej / emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, dokladmi o vykonaní technickej / emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte alebo zmluvnom štáte.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha.