Kontrola originality

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.
Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Druhy kontroly originality:

 • kontrola originality základná,
 • kontrola originality skrátená,
 • kontrola originality administratívna,
 • kontrola originality opakovaná,
 • kontrola originality evidenčná.

Na vozidle sa kontroluje:

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.

Potrebné doklady ku kontrole originality

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady. Doklady potrebné k vykonaniu kontroly originality nájdete tu.

Ako prebieha kontrola originality

 • Kontrolu originality vozidla vykonávajú vždy dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé vykonané úkony zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne.
 • Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.
 • Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.
 • Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy SR.
 • Priebeh kontroly určujú metodické pokyny na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality.
 • Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 • na jeho žiadosť,
 • na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
  • sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov,
  • na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla,
  • je na vozidle identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Kedy je potrebné absolvovať kontrolu originality?

 • pri jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia,
 • pri odhlásení vozidla na export,
 • pri výmene podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • pri zmene farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • po neprihlásení vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie.

Kontrole originality podliehajú vozidlá ak ide o:

 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie,
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps, Ls, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel,
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Výsledok kontroly originality

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Doklady o kontrole originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“.
 • Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta.

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“.